Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

Transilvania Hunting and Fishing 2018

11 - 13 Mai - Cluj-Napoca

“TRANSILVANIA HUNTING & FISHING FAIR 2018”

DOWNLOAD TARIFE SI ADEZIUNE DE PARTICIPARE IN FORMAT WORD

RO
HU
PL

CONDITII DE PARTICIPARE:

l. EXPOZANTI si EXPONATE:
l.1. Sunt acceptate toate tipurile de produse, servicii si inscrisuri legate de comercializarea lor, cu conditia ca acestea sa se incadreze in profilul manifestarii, conform tematicii acesteia si sa fie mentionate in adeziunea contract. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu admite acele exponate care nu se incadreaza in tematica targului, precum si cele care apar ca fiind daunatoare, interzise si periculoase, expozantii fiind exclusiv raspunzatori de respectarea intocmai a legislatiei si reglementarilor in vigoare in Romania si in plan international, pe care se obliga sa le cunoasca in detaliu. Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege revine exclusiv in sarcina expozantului.
l.2. Este permisa vanzarea produselor/serviciilor cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea legislatiei este exclusiv in sarcina expozantului.


ll. INSCRIERE – PARTICIPARE:
ll.1.
Expozantul consulta planul expozitiei (la sectiunea “plan sala”) , alege standul dorit , verifica telefonic disponibilitatea si pretul acestuia  (telefon organizator: 0722.535313 , 0754.590720 )  dupa care completeaza si semneaza adeziunea -contract pe care o transmite fax (0364.402602)  sau e-mail: expoteritorial@yahoo.com ,  organizatorului pana cel tarziu la data de 1 Mai 2018 (dupa aceasta data nu se mai accepta inscrieri, decat in limita spatiului disponibil).  Organizatorul comunica ulterior, in scris, expozantului, in termen de 3-5 zile de la data primirii adeziunii , spatiul alocat si factura proforma aferenta. Organizatorul va completa rubricirile ce-i revin pe cale doua exemplare ale adeziunii, le va semna si va remite un exemplar expozantului. Din acest moment adeziunea constituie contract ferm si obligatoriu pentru ambele parti.
ll.2. Organizatorul poate refuza participarea expozantilor care nu si-au achitat integral obligatiile de plata prevazute in facturi. Expozantii pot ocupa si utiliza spatiile alocate numai daca au achitat integral , in termen, obligatiile de plata catre Transilvania Hunting & Fishing fair  .
ll.3. Transilvania Hunting & Fishing fair  are parteneri si colaboratori oriunde in Romania si strainate, lista acestora fiind prezentata pe site-ul targului.


lll. RETRAGERE:
lll.1. In cazul in care, dupa perfectarea contractului si efectuarea platii, expozantul renunta la participare, se retine 50 % din sumele platite, indiferent cu cate zile inainte anunta aceasta renuntare. Contractul se reziliaza, iar suma retinuta constituie daune-interese pentru prejudiciul material si moral conform celor de mai sus.


lV. SPATIUL de EXPUNERE:
lV.1. Spatiul/standul alocat este pus al dispozitia expozantului cu maxim 48 de ore inainte de data deschiderii targului, indiferent daca expozantii au constructii de standuri proprii sau acestea sunt realizate de Transilvania Hunting & Fishing fair  . Expozantul este obligat sa elibereze spatiul in termen de 24 de ore si sa predea standul cu dotarile aferente in starea in care le-a primit , fiind considerat ca le-a primit in stare buna. Expozantul este de acord sa suporte pierderile sau deteriorarile constatate cu ocazia predarii-primirii. Partile convin ca in cazul in care expozantul nu a achitat integral sumele datorate , a provocat alte daune Transilvania Hunting & Fishing fair   sau a deteriorat spatiul/standul sau alte bunuri din dotare, Transilvania Hunting & Fishing fair   are dreptul sa retina bunurile acestuia, drept garantie, pentru recuperarea daunelor.
lV.2. Expozantul poate utiliza numai spatiile de expunere alocate.
lV.3. Este interzisa utilizarea surselor de sunet(nivel maxim admis – 60 dB) si/sau lumina care deranjeaza alti expozanti. Expozantul se obliga sa respecte legea dreptlui de autor si celelalte reglementari legale in domeniu, inclusiv sa obtina licentele necesare, fiind exclusiv raspunzator de incalcarea acestora.


V. PLATA:
V.1. Toate platile datorate participarii la targ se efectueaza in termenele prevazute de in facturile proforma emise de organizator, prin transfer bancar sau in numerar, conform reglementarilor in vigoare.Factura fiscala se emite cu data efectuarii platii. Spezele bancare sunt in sarcina expozantului.


Vl. PROGRAM de DESFASURARE:
Expozantii au obligatia sa respecte programul de desfasurare al targului.
Vl.2. Autovehiculele expozantilor au acces pana la pavilion numai in perioada amenajarii/dezafectarii standurilor. In timpul desfasurarii targului accesul autovehiculelor este permis zilnic pentru aprovizionare, numai intre orele 08.00 – 09.30. In restul timpului, autovehiculele expozantilor au acces numai in zonele de parcare aferente pavilionului expozitional EXPO TRANSILVANIA.
Vl.3. Expozantul se obliga sa ia in primire spatiul alocat pana la data de 04 Mai 2017, ora 14.00. In caz de nepreluare, organizatorul va lua toate masurile pe care le crede de cuvinta pentru a asigura buna functionare si imagine a targului.
Vl.4. Expozantii se obliga sa respecte programul targului si sa nu paraseasca spatiul inainte de inchiderea manifestarii. Nerespectarea programului targului obliga expozanta la plata unei penalitati de 20 %, calculata la valoarea facturii de chirie a spatiului.


Vll. PUBLICITATE:
Vll.1. Expozantul are dreptul sa faca publicitate gratuit, doar in incinta standului. Distribuirea de prospecte, pliante si mostre in afara standurilor inchiriate poate fi facuta contra cost, doar cu aprobarea prealabila a organizatorului.
Formele de publicitate trebuie sa fie in conformitate cu principiile comerciale si cu legislatie in vigoare din Romania. Organizatorul are dreptul sa inlature, fara acordul expozantului, inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate facute in interiorul si in afara propriului stand, in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participaresau ca deranjeaza ceilalti expozanti.


Vlll. ASIGURAREA PAZEI.RASPUNDERE:
Vlll.1. Expozantul este raspunzator de paza, integritatea si securitatea bunurilor sale in timpul programului de desfasurare de la pct. Vl. In cazul disparitiei unui exponat/obiect din stand, expozantul este obligat sa semnaleze imediat acest lucru Organului de Politie. Se recomanda expozantilor asigurarea bunurilor.
Vlll.2. Expozantul este deplin raspunzator de respectarea normelor legate de prevenirea incendiilor, inclusiv sa nu practice fumatul in stand si in tot spatiul de desfasurare a targului, a normelor de protectie a muncii si pentru prejudiciile cauzate Transilvania Hunting & Fishing fair , vizitatorilor si celorlalti expozanti, in conditiile Codului Civil.
Expozantul are obligatia sa respecte normele de securitate si sanatate a muncii, precum si obligatia de a anunta reprezentantii Transilvania Hunting & Fishing fair  care raspunde de derularea contractului, de producerea accidentelor de munca in incinta targului, in perioada de desfasurare a acestuia.
Vlll.3. Din considerente de forta majora, organizatorul sa modifice perioada de desfasurare sau spatiul de desfasurare stabilit. Organizatorul se obliga sa informeze expozantul in termen de 5 zile de la producerea cazului de forta majora.


lX. LITIGII:
lX.1. Orice litigiu sau disputa se va solutiona intre cele doua parti pe cale amiabila, in termen de trei zile lucratoare de la prima incercare de solutionare.
lX.2. Litigiile nesolutionate pe cale amiabila, decurgand din sau in legatura cu acest contract, vor fi supuse spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Cluj, cu aplicarea regulilor de arbitraj ale acestei comisii.


Prezentele Conditii de Participare  constituie parte integranta a adeziunii-contract.

PARTENERI DE VOIE BUNA:

PARTENERI MEDIA:

CANISE PARTENERE: